FINE studerende – Københavns Universitet

FINE > A FINE team > FINE studerende

Vores dygtige studerende gør projekt FINE mulig 

Mads Rosenkilde Larsen, cand.scient., ph.d.-studerende, har en bachelorgrad i idræt og en kandidatgrad i human ernæring, og titlen på hans kandidatspeciale er: "Effects of physical training on weight loss and metabolic flexibility in overweight sedentary men". Mads' ph.d.-studium omhandler effekter af fysisk træning på appetitregulation og energibalance. I projekt FINE har Mads det overordnede ansvar for at koordinere de appetitrelaterede undersøgelser. Hans praktiske arbejde består hovedsagelig i at udføre måltids-, orale glukosetolerans- og fysiske belastningstests, men han deltager ligeledes i rekruttering, screening og træningsvejledning.

Pernille Landrock Auerbach, cand.med., ph.d.-studerende, blev færdiguddannet som læge januar 2010 og påbegyndte sit ph.d.-studium i februar samme år. Pernille har under medicinstudiet arbejdet som forskningsårsstuderende på et andet træningsstudie, hvor hendes selvstændige delprojekt havde titlen: "Effects of training versus diet-induced weight loss on low-grade inflammation in overweight men". I sit ph.d.-studium undersøger Pernille hvilke mekanismer, der ligger til grund for den individuelle variation i insulinfølsomhed. I projekt FINE har Pernille i samarbejde med Michala Holm Reichkendler det overordnede lægelige ansvar for forsøgsdagene med hyperinsulinæmiske, euglykæmiske clamps og PET/CT-skanninger på Rigshospitalet. Hendes praktiske arbejde består herudover i at udføre orale glukosetoleranstests, samt rekruttering, screening og opfølgning. 

Michala Holm Reichkendler, cand.med., ph.d.-studerende, er uddannet læge fra sommeren 2007. Efter turnus i Vestjylland har Michala arbejdet 6 måneder som reservelæge på Klinisk Fysiologisk og Nuclearmedicinsk afdeling på Rigshospitalet, hvor hun under studiet også har deltaget i forskning omhandlende FDG-PET og hjernetumorer. Michalas ph.d. projekt har titlen: "Dose-response effects of physical training on metabolic risc parameters" og har data fra FDG-PET scanningerne på Rigshospitalet som en af hovedstenene i afhandlingen. I projekt FINE har Michala sammen med Pernille Landrock Auerbach det overordnede lægelige ansvar for forsøgsdagen på Rigshospitalet. Derudover udfører Michala fysiske belastningstest og deltager ligeledes i rekruttering, screening og træningsvejledning af forsøgspersonerne.

Anders Lagerberg, bach.scient. i idræt fra Aarhus Universitet. I Anders' speciale fokuserer han på dosis-respons effekter af kredsløbstræning på lokale ændringer i muskel- og fedtmasse. Anders' praktiske arbejde består i projekt FINE af MR-scanninger, DEXA-scanninger, fysiske belastningstests, sukkerbelastningstest og træningsvejledning.


Jannie Østergaard Pedersen, bach. scient. i Idræt fra Københavns Universitet. Jannie læser på kandidatuddannelsen i Human Fysiologi og er specialestuderende på projekt FINE. Jannies praktiske arbejde består bl.a. i at udføre orale glukosetolerans- og fysiske belastningstests. Derudover står Jannie for screening af forsøgspersoner samt træningsvejledning.


Hanne Thorvig, bach.scient. i Idræt fra Københavns Universitet. Hanne læser på kandidatuddannelsen i Human Fysiologi og er specialestuderende på projekt FINE. Hannes praktiske arbejde består i udførelse af orale glukosetolerans- og fysiske belastningstest, screeninger samt træningsvejledning af forsøgspersonerne.

 

Julie Sams Agerschou, bach.scient i molekylær biomedicin, specialestuderende. Julies kandidatspeciale går ud på at identificere de molekylære mekanismer, der ligger til grund for den store spredning af insulinfølsomhed i befolkningen. Hypotesen er, at spredningen i insulinfølsomhed kan tilskrives forskelle i den insulinstimulerede glukosetransport og insulinsignaleringskaskaden i skeletmuskulaturen betinget af medfødte molekylære og strukturelle forhold. Julies praktiske arbejde i projekt FINE er vha. Western Blotting teknik og konfokalmikroskopi at analysere muskelprøverne.

Tidligere studerende på projekt FINE

Julie Bønnelycke, BA i Europæisk Etnologi, fra sommer 2010 specialeskrivende om den sociomaterielle konfiguration af projekt FINE's forsøgspersoner i en udforskning af, hvordan skaleringen fra generel til specifik foregår i en bevægelse, der går fra udgangspunkt i samfundskrop til fokus på den generiske forsøgskrop, og strategier til håndtering af individuelle personligheder for at udtrække generaliserbare data. Julie arbejder endvidere som forskningsassistent på den etnologiske del af projekt FINE, som ved hjælp af kvalitative metoder undersøger barrierer og motivation for motion i hverdagslivet. Derudover har hun forår 2010 lavet projekt om det tværvidenskabelige samarbejde i projekt FINE med titlen "Tværvidenskabelighedens begreber og udfordringer".

Charlotte Stephansen, bach.med., skolarstipendiat og OSVAL2-studerende, har færdiggjort 11 af 12 semestre på medicinstudiet og er tilknyttet projekt FINE i 5½ måned fra primo januar 2010. I projekt FINE er Charlotte involveret i den praktiske udførelse af DEXA-skanninger, kondi-, orale glukosetolerans- og fysiske belastningstests samt forsøgsdagen på Rigshospitalet med hyperinsulinæmisk, euglykæmisk clamp og PET/CT-skanning. Charlotte deltager desuden i screening, rekruttering og træningsvejledning. Efter endt uddannelse til læge vil Charlotte videreuddanne sig til praktiserende læge. Charlotte synes, at det er vigtigt som læge at have fokus på forskning, da forskning er vejen til fremskridt indenfor behandling.

Line Quist, bach.pharm., specialestuderende. Titlen på Lines kandidatspeciale er: "Variation in plasma cytokines in overweight men and the effects of 12 weeks of aerobic exercise training or dietary restriction". Lines praktiske arbejde består primært i at udføre DEXA-skanninger, kondi-, orale glukosetolerans- og fysiske belastningstests samt at deltage i screeninger og hyperinsulinæmiske, euglykæmiske clamps. Line forsvarer sit speciale juni 2010 og håber derefter at få mulighed for at lave en ph.d. indenfor emnerne fedme eller fysisk aktivitet.

Marie-Louise Udengaard, bach.pharm., specialestuderende. Louises kandidatspeciale omhandler dosis-respons effekter af fysisk træning på bl.a. de antropometriske mål, kropssammensætning, kondital og insulinfølsomhed. Louise praktiske arbejde i projekt FINE består i rekruttering og screening samt udførelse af orale glukosetolerans- og fysiske belastningstests.


Thomas Christian Bonne, professions bachelor i Ernæring og Sundhed fra Suhr's Seminarium, specialestuderende ved Institut for Human Ernæring. Under sin bacheloruddannelse har Thomas primært beskæftiget sig med ernæring og fysisk aktivitet. Thomas' speciale har fokus på den del af projekt FINE, der omhandler effekter af fysisk træning på appetitregulation og energibalance. Thomas assisterer ved udførelsen af måltids-, orale glukosetolerans- og fysiske belastningstests samt rekruttering, screening og træningsvejledning af forsøgspersonerne.

Martin Bæk Petersen, bach.med., prægraduat forskningsårsstuderende. Martins forskningsårsprojekt omhandler dosis-respons effekter af træning på leverlipidindhold og abdominal fedme. Martin er hovedansvarlig for afvikling af projekt FINE's MR-skanninger på Glostrup Hospital og deltager desuden i gennemførelsen af hyperinsulinæmiske, euglykæmiske clamps og PET/CT-skanninger på Rigshospitalet. Martin medvirker endvidere i træningsvejledning og diverse tests.

Signe Winther Nielsen, bach.scient. i idræt, specialestuderende ved Institut for Human Ernæring. Signes kandidatspeciale omhandler effekter af fysisk træning på søvnkvalitet og varighed af søvn. Herunder vil der også være fokus på de appetitregulerende og stressrelaterede hormoner, der hænger sammen med enten fysisk træning eller søvn. Signes praktiske arbejde består i udførelsen af DEXA-skanninger, måltids-, orale glukosetolerans- og fysiske belastningstests samt rekruttering, screening og træningsvejledning af forsøgspersonerne.

Helle Roager Jensen, bach.pharm., specialestuderende. Helles kandidatspeciale tager udgangspunkt i projekt FINE og søger at kortlægge sammenhænge imellem fedtcellestørrelse og insulinfølsomhed. Helles praktiske arbejde består i at udføre orale glukosetolerans- og fysiske belastningstests samt at deltage i PET-scanninger og hyperinsulinæmiske, euglykæmiske clamps.

 


F. Finna Sigurdardottir,
bach.med., prægraduat forskningsårsstuderende. Finnas forskningsårsprojekt omhandler effekter af fysisk træning og energibalance på fedtvævets metabolisme. Finna er involveret i den praktiske udførelse af DEXA-skanninger, kondi- og fysiske belastningstests samt forsøgsdagen på Rigshospitalet med hyperinsulinæmisk, euglykæmisk clamp og PET/CT-skanning. Finna deltager desuden i screening og træningsvejledning.


Jonas Salling Kjeldsen, bach.scient. i Idræt ved Københavns Universitet. Jonas er p.t. i gang med kandidatuddannelsen i Human Ernæring. Jonas er specialestuderende på projekt FINE og fokuserer i specialet på effekter af fysisk aktivitet på søvn og energiindtag. Jonas' praktiske arbejde består i at udføre måltids-, orale glukosetolerans- og fysiske belastningstests samt at supervisere forsøgspersonerne.

Mia Lundby Kragelund, bach.scient. i idræt fra Aarhus Universitet, specialestuderende ved Institut for Human Ernæring. Mias kandidatspeciale omhandler effekter af fysisk træning på appetitregulering og energibalance. I projekt FINE vil Mias praktiske arbejde bestå i at udføre måltids-, orale glukosetolerans- og fysiske belastningstests, og desuden vil Mia supervisere forsøgspersonerne i deres træning.


Anne Sofie Gram, bach. scient i Folkesundhedsvidenskab. Anne Sofie er i gang med kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab og tilknyttet projekt FINE som specialestuderende. Baggrunden for valget af emne i hendes speciale er den stadigt stigende forekomst af overvægt og fedme og den manglende effekt af sundhedsfremmende interventioner på bedring af folkesundheden. Kandidatspecialet omhandler effekter af forskellige træningsdoser på kropsvægt, kropssammensætning og fødeindtag. Specialet udarbejdes som et tværvidenskabeligt projekt på baggrund af både kvantitative og kvalitative data, og der inddrages motivations- og adfærdsteorier med henblik på at belyse eventuelle faktorer, der har betydning for ændringer i sundhedsadfærd.